STHLM South behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster hos oss, övernattar på våra hotell, utnyttjar tjänster som vi tillhandahåller och i andra sammanhang. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till information.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, härnedan GDPR.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Standard AB som driver STHLM South, org.nr 556968-8210, MAILBOX 2331, 111 75 Stockholm, tfn: +46 (0)10-7881788, email: gdpr@sthlmsouth.com  är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED BOKNING AV ÖVERNATTNING OCH VISTELSE

I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnar till oss direkt eller som du lämnar till oss via en Bokare. Vi behandlar t ex upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter liksom din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Kontakt inför, under och efter vistelsen via telefon och epost kan förekomma. Vi behandlar dessa uppgifter i vårt system så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig och så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

Vi använder din epostadress, eller andra kontaktkanaler som du har lämnat, för att skicka nyheter och erbjudanden, kundundersökningar i enlighet med de regler gällande befintliga kundrelationer som bestäms av Marknadsföringslagen. Vår behandling att sända dig direktmarknadsföring och kundundersökningar baserar sig då på en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig att erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrelationer. Detta gör du genom att skicka epost till gdpr@sthlmsouth.com

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR ANDRA ÄNDAMÅL

Om du kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi de personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, för att kunna uppfylla avtal med dig eller för att besvara dina förfrågningar.

Vi kan även, till följd av lag, domstol eller myndighetsbeslut, behandla dina Personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt Skattelagstiftningen, Bokföringslagen, beslut från polis eller annan myndighet.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER OCH LAGSTADGAD BEHANDLING

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller utan att gällande lagar, inklusive GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

Vi kan, för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina Personuppgifter, ta hjälp av andra bolag att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Med anledning av detta delar vi dina Personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till STHLM South, såsom men inte begränsat till, våra underleverantörer för kundservice, leveranstjänster, analystjänster, kommunikation och leverans av marknadsföringsmaterial. STHLM South kan även dela dina Personuppgifter med företag som hanterar drift, lagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Vidare kan vi även lämna ut dina Personuppgifter till betaltjänstleverantörer som levererar betaltjänster till oss, i syfte att kunna ta betalt från dig.

Våra underleverantörer behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång.

KAMERABEVAKNING

Vi har kamerabevakning av vissa platser där många människor uppehåller sig. Ändamålet med kamerabevakningen är att kunna förebygga och utreda brott och begränsa verkningarna av eventuella olyckor. Kamerorna finns för att skapa ökad trygghet och säkerhet för gäster, personal och verksamhet och används endast för dessa ändamål.

Vid en intresseavvägning har vi kommit fram till att intresset av att förebygga och utreda brott väger tyngre än enskildas intresse av skydd för den personliga integriteten (dataskyddsförordningen artikel 6.1 f).

Materialet från kamerabevakningen omfattas av sekretess och lämnas endast ut till polisen för utredning av brott. Kamerautrustningen och materialet skyddas av ett starkt fysiskt och tekniskt skydd och endast ett fåtal personer har tillgång till materialet. Enligt principen om lagringsminimering raderas materialet efter 30 dagar.

Om du har frågor om kamerabevakningen kan du nå oss på: +46(0) 010-7881788 eller gdpr@sthlmsouth.com

DINA RÄTTIGHETER

Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt GDPR.

Du har rätt att begära information, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

För att tillämpa dina rättigheter kan du skicka epost till gdpr@sthlmsouth.com  Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, dock senast inom 30 dagar.

Vi kommer be dig att bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till rätt person.

Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan du alltid vända dig till oss på STHLM South. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du kan hitta information om hur du kontaktar myndigheten på deras webbsida: www.datainspektionen.se

COOKIES

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t ex smartphone, dator eller surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t ex vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.

En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. De senare raderas när webläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies.

Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN ELLER BEHANDLINGEN

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.

Detta Integritetspolicy uppdaterades senast 2021-01-25